Deze website is eigendom van Christiaens NV
Adres maatschappelijk zetel: Passendalestraat 199, 8980 Passendale
Telefoon: +32 51 78 83 83
E-mail: info@christiaens.net
Ondernemingsnummer: BTW BE 0647.518.550

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Christiaens NV wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Christiaens NV zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • Duidelijkheid
 • Doelbinding
 • Opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • Juistheid
 • Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:

 • Contract uitvoeren
 • Wettelijke bepaling
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

Doel en rechtmatigheid

Christiaens NV zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).
Het spreekt voor zich dat Christiaens NV alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Christiaens NV voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Christiaens NV verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Christiaens NV u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien Christiaens NV om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Christiaens NV is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen met betrekking tot de gegevensbescherming ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke met maatschappelijke zetel

Christiaens NV
Passendalestraat 199
8980 Passendale

+32 51 78 83 83

Verantwoordelijke GDPR binnen Christiaens NV

Joeri Rosseel

+32 51 78 83 83

Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Christiaens NV is in bepaalde gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Christiaens NV de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Christiaens NV is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar al uw vragen

U kunt bij Christiaens NV als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Wissen
 • Beperking
 • Overdraagbaarheid
 • Bezwaar
 • Profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Christiaens NV doet niet aan automatische besluitvorming of profilering.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies worden in deze site opgeslagen om anoniem het gebruikersgedrag binnen de site te meten, en om te checken of je browser javascript ondersteunt om inhoud weer te geven.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Binnen de instellingen van de gebruikte browser is dit steeds raadpleegbaar en te verwijderen. Het relevante menu verschilt per browser, maar is doorgaans onder ofwel historiek en/of privacy terug te vinden. Elke browser heeft hier normaliter ook (online) documentatie voor beschikbaar om dit op te zoeken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Christiaens of rechthoudende derden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds Christiaens raadplegen.

Christiaens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Christiaens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Christiaens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Christiaens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Christiaens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Christiaens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.